Terms of Use

Vilkår og brug

Vilkår og brug

Indledning

Dette websted drives af Henkel Norden AB, Afdeling København, Helgeshøj Allé 20-22, 2630 Taastrup, telefon: 43 30 13 00. Informationerne på dette websted om Henkel Norden (herefter benævnt “Henkel”), selskaber tilknyttet Henkel og tredjeparter er udvalgt og sammensat med omhu. Vi kan dog ikke garantere, at de er fuldstændige og korrekte. Henkel ifalder intet ansvar for fejl i indholdet på dette websted. Fremadrettede udtalelser på dette websted er baseret på vores nuværende viden og overbevisning. Resultaterne, som Henkel opnår, kan imidlertid afvige meget fra disse fremadrettede udtalelser, fordi de afhænger af en lang række konkurrencemæssige og makroøkonomiske faktorer, som i visse tilfælde ligger uden for Henkels kontrol. Med forbehold af retlige forpligtelser til at ændre fremadrettede udtalelser vil Henkel ikke konstant opdatere alle fremadrettede udtalelser på dette websted.

 

Når du går ind på dette websted, accepterer du uden begrænsninger eller forbehold følgende generelle vilkår for brug af webstedet.

 

DETTE WEBSTED OG INFORMATIONERNE HERPÅ ER IKKE TILTÆNKT ELLER GODKENDT TIL BRUG I USA ELLER AF AMERIKANSKE STATSBORGERE ELLER INDBYGGERE. DISSE PERSONER BEDES BESØGE DERES LOKALE HENKEL-WEBSTED ELLER HENKEL-TILKNYTTEDE AMERIKANSKE SELSKABERS WEBSTED. 

Generelle vilkår for brug af webstedet

1. Ophavsret
Siderne på dette websted er ophavsretsbeskyttede. Herunder er navnlig reproduktioner, tilpasninger, oversættelser, lagring og behandling i andre medier, herunder elektronisk lagring eller behandling, underlagt ophavsretsbeskyttelse. Enhver udnyttelse heraf, det være sig helt som delvist, kræver forudgående skriftligt samtykke fra Henkel Norden AB (herefter benævnt ”Henkel”). Både webstedets indhold og struktur er ophavsretsbeskyttet. Enhver reproduktion af informationer eller data, navnlig brug af tekster eller dele heraf eller billedmateriale (undtagen Henkel-pressefotos), kræver Henkels forudgående skriftlige samtykke, medmindre det er til privat brug. Illustrationer er beskyttet af nationale og internationale ophavsretlige love. Retten til udbredelse og reproduktion indehaves af Henkel. Retten forbliver også i kraft i sin helhed, når billeder automatisk eller manuelt tilføjes til et arkiv.

 

Henkel-pressefotos må kun anvendes i forbindelse med artikler. Henkel-pressefotos, der reproduceres og/eller modificeres elektronisk i forbindelse med artikler skal vise ophavsretsmærket “© Henkel Norden. All rights reserved”. Genoptryk er gratis under forbehold af, at vi modtager en kopi til vores arkiv.

 

2. Varemærker
Henkels ovale logo og alle produktnavne og/eller produktemballager på disse sider er registrerede varemærker, som tilhører Henkel AG & Co. KGaA, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, licenshavere eller joint venture-partnere. Enhver uretmæssig brug eller misbrug af disse varemærker er udtrykkeligt forbudt og udgør en overtrædelse af varemærkeloven, ophavsretsloven, andre immaterielle ejendomsrettigheder og loven om unfair konkurrence.

 

3. Ansvarsfraskrivelse for tredjeparters websteder
a. Siderne på dette websted indeholder links (“hyperlinks”) til andre websteder, som drives af tredjeparter, og hvis indhold er Henkel ubekendt. Henkel gør det blot lettere at få adgang til disse websteder og ifalder intet ansvar af nogen art for deres indhold. Vores links til tredjeparters websteder har udelukkende til formål at gøre det lettere for dig at navigere. Udtalelser på linkede sider må ikke betragtes som vores udtalelser. Vi tager snarere udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle tredjeparters websteder, som er linkede til vores websted. Vi ifalder navnlig ikke ansvar for overtrædelse af lovbestemmelser eller krænkelse af tredjeparters rettigheder, som måtte forekomme på sådanne sider.

 

b. Hvad angår websteder, hvortil der findes hyperlinks på Henkels websted, bærer ejerne af disse websteder det fulde ansvar for indholdet af disse sider samt for ethvert salg af de produkter, som tilbydes på disse sider og håndteringen af ordrer herpå.

 

c. Henkel ifalder intet ansvar for krænkelse af ophavsretslige rettigheder eller varemærkerettigheder eller andre immaterielle eller personlige rettigheder, som måtte forekomme på en side, som nås via et hyperlink.

 

d. I tilfælde af en retsafgørelse eller en anden retslig erklæring i forbindelse med en transaktion, er der udelukkende indgået en kontrakt mellem brugeren og ejeren af det respektive websted eller den tilbydende part eller person, som fremgår heraf, og under ingen omstændigheder mellem Henkel og brugeren. Læs venligst den pågældende leverandørs generelle forretningsbetingelser på det linkede websted.

 

4. Generel ansvarsfraskrivelse
Ethvert ansvar, som Henkel måtte ifalde for skader som følge af brugen af dette websted – uanset retslig begrundelse, herunder skadevoldende handling – er begrænset til skadeserstatning som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed. I det omfang at Henkel ifalder obligatorisk ansvar som følge af manglende opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser, er det samlede erstatningsbeløb begrænset til den forudsigelige erstatning. Dette har ingen indflydelse på Henkels ansvar i henhold til den gældende produktansvarslov eller givne garantier. Førnævnte ansvarsbegrænsning gælder heller ikke i tilfælde af dødsfald, legemsbeskadigelse eller sundhedsskade på en person.

 

Henkel gør sig store anstrengelser for at holde Henkels websteder fri for virus, men vi kan ikke garantere, at virus ikke forekommer. Vi anbefaler derfor, at computeren beskyttes mod virus (f.eks. ved hjælp af virusscannere), før dokumenter og data downloades.

 

Henkel garanterer hverken, at tjenesterne, som tilbydes på Henkels websted, er fri for fejl, eller at de er tilgængelige.

 

5. Prognoser og hensigtserklæringer
Fremadrettede udtalelser på dette websted er baseret på vores nuværende viden og overbevisning. Resultaterne, som Henkel opnår, kan imidlertid afvige meget fra disse fremadrettede udtalelser, fordi de afhænger af en lang række konkurrencemæssige og makroøkonomiske faktorer, som i visse tilfælde ligger uden for Henkels kontrol. Med forbehold af retlige forpligtelser til at ændre fremadrettede udtalelser vil Henkel ikke konstant opdatere alle fremadrettede udtalelser på dette websted.

 

6. Henkel-produkter
Produkterne, som vises på dette websted er eksempler på produkter, som fås hos Henkels virksomheder over hele verden. Henkel kan ikke garantere, at et bestemt produkt også fås i dit land. For at se en liste over de produkter fra Henkel, som fås i dit land, bedes du gå til Henkels hjemmeside i dit land. Du finder en direkte adgang hertil under overskriften ”Henkel Worldwide”.

 

Øvrigt
Disse generelle vilkår for brug er reguleret af og udarbejdet i overensstemmelse med dansk lov uden hensyn til FN’s konvention om aftaler om internationale køb af løsøre (CISG), og anvendelse af denne konvention på disse generelle vilkår for brug er udtrykkeligt udelukket. Såfremt det er tilladt i henhold til gældende lov, skal eventuelle tvister, som måtte opstå i forbindelse med dette websted, afgøres ved domstolene i København som værneting. Skulle en bestemmelse i disse generelle vilkår for brug være eller blive ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Privacy Policy

Webstedet bruger også Google DoubleClick for at forbedre annonceringen. Nogle af de typiske anvendelsesformål er at målrette annoncering ud fra, hvad der er relevant for en bruger, at forbedre rapporteringen vedrørende kampagneeffektivitet og at undgå at vise annoncer, som brugeren allerede har set.

 

Det cookie-ID, der er knyttet til hver enkelt DoubleClick-cookie, har afgørende betydning for disse applikationer. DoubleClick bruger f.eks. cookie-ID'er til at opdatere en logfil over, hvilke annoncer der vises på hvilke browsere. Når det er tid til, at en annonce skal vises på en browser, kan DoubleClick bruge browserens cookie-ID til at kontrollere, hvilke DoubleClick-annoncer der allerede er blevet vist på den pågældende browser. På den måde undgås det, at DoubleClick viser annoncer, som brugeren allerede har set. På samme måde gør cookie-ID'er det muligt for DoubleClick at registrere konverteringer, der er relateret til annonceanmodninger – f.eks. når en bruger får vist en DoubleClick-annonce og senerebruger den samme browser til at besøge annoncørens website og foretage et køb.

 

DoubleClick-cookies indeholder ingen personidentificerende oplysninger. Med brugerens tilladelse kan oplysninger, der er knyttet til DoubleClick-cookien, føjes til brugerens Google-konto.

 

Hvis en Google-bruger vælger at fravælge tjenesten via “Annonceindstillinger” på sin Google-konto, overskrives det unikke DoubleClick-cookie-ID på brugerens browser med ordlyden "OPT_OUT". Da der ikke længere er et unikt cookie-ID, kan fravalgscookien ikke knyttes til en bestemt browser.

 

Læs mere om Google DoubleClick på: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en